Rådgivende ingeniørfirma

Rødovre Rådhus

Vi bidrager med al ingeniørfaglig rådgivning til denne tilbygning til det eksisterende og fredede rådhus i Rødovre, tegnet af Arne Jacobsen.

Tilbygningen DGNB-certificeres til Guld.

Rødovre Rådhus, Kernehuset, OJ Rådgivende Ingeniører, miljørådgivning, DGNB-certificering, brandrådgivning
Ydelser

 

Dette projekt i Rødovre omfatter opførelse af en ny tilbygning i form af et nyt kontorbyggeri for rådhusfunktioner i direkte tilknytning til det eksisterende fredede rådhus tegnet af Arne Jacobsen.

Det nye byggeri får plads til ca. 510 medarbejdere og indeholder foruden borgerservice, jobcenter, kontorlandskab og kantine til alle medarbejdere en parkeringskælder. I alt ca. 8.300 m² kontor og 3.300 m² parkeringskælder.

Bygherre:

Rødovre Kommune

Arkitekt:

Werk Arkitekter / Baum & Baumschlager Eberle Architekten, Hamburg

Rådgivningsform

Totalrådgivning, underrådgivning

Størrelse:

11.570 m²

Udført:

2022-2025

Kernehuset

Kernehuset, som tilbygningen til rådhuset er blevet kaldt, er placeret som en pavillon i Rådhusparken og med et ben i Rødovre by. Ambitionen er er tilbygningen skal falde naturligt i med områdets flotte, stramme og kulturhistoriske omgivelser og skabe arkitektonisk sammenhæng med det fredede rådhus tegnet af Arne Jacobsen.

Husets primære adgang er placeret ud mod Bystrøget og det er en placering, som vil styrke bylivet og synergien mellem områdets forskelligartede funktioner. I den vestlige ende af tilbygningen kommer en mulig sekundær indgang. Varelevering og personaleindgang er placeret på den nordlige side.

De nye rådhusfunktioner er med en underjordisk forbindelse forbundet til det eksisterende rådhus i forbindelse med den østlige kerne i den nye bygning. Herved understøttes områdets bevægelsesstrømme på terræn bedst muligt, med respekt for de fredede og solitære bygningskroppe.

Rødovre Rådhus, Kernehuset, OJ Rådgivende Ingeniører, miljørådgivning, DGNB-certificering, brandrådgivning

Bærende konstruktioner

Der er tale om et meget spændende ingeniørprojekt i forhold til de bærende konstruktioner, tekniske installationer samt bæredygtighed i byggeriet og energi og indeklima.

 

Bærende konstruktioner

Bygningens bærende konstruktioner udgøres af en kombination af beton og kompositkonstruktioner. Bygningen udføres med et minimum af bærende konstruktioner for at sikre både stor fleksibilitet samt minimering af materialeforbruget.

Bygningens stabilitet sikres gennem en række stabiliserende vægge, der er gennemgående fra kælder til øverste etage og som alle er placeret i bygningens kerne med trappekerner, elevatorskakte, teknikskakte og toiletter. Foruden de stabiliserende vægge i bygningens indre er der søjlerækker, der går i lige linje på langs af bygningen. De er på alle etager i facaderne, og i nederste niveau er der også søjlerækker i  bygningsindre.
Bygningen henføres til KK4 med behov for 3. parts kontrol ved uvildig certificeret statiker.

Rødovre Rådhus, Kernehuset, OJ Rådgivende Ingeniører, miljørådgivning, DGNB-certificering, brandrådgivning

Bæredygtigt byggeri samt indeklima

Byggeriet udføres efter BR18 og målsætningen for byggeriet er en DGNB guld præcertificering.
Det termiske indeklima i alle kontorområder og mødelokaler udføres, så det overholder indeklimaklassen Standard jævnfør Branchevejledning for indeklimaberegninger. Dette sikres blandt andet ved etablering af komplet udvendig solafskærmning på syd, øst og vest facaderne. Lokal termisk komfort dokumenteres således, at krav til lufthastighed i opholdszonen, vertikal lufttemperaturgradient, varme og kolde gulve samt strålingsasymmetri alle overholder krav fra DGNB.
Den indeklimamæssige bearbejdning af byggeriet foregår som en integreret del af det samlede design og bearbejdning af bygningen fra de tidligste designovervejelser til den endelige opførelse og ibrugtagning af byggeriet.

Der er yderligere udført dagslyssimuleringer, som dokumenterer tilstrækkeligt dagslys på alle arbejdspladser.

 

Rødovre Rådhus, Kernehuset, OJ Rådgivende Ingeniører, miljørådgivning, DGNB-certificering, brandrådgivning

VVS-installationer og ventilation

De tekniske anlæg er planlagt og disponeret med en klar og enkel struktur, såvel vertikalt som horisontalt, for derigennem af sikre et let overblik samt muliggøre en kommende overskuelig løbende service, og  eventuel kommende ombygning og renovering.
Vand- og fjernvarmestik fremføres til varmecentral i kælder, hvor hovedmålere, vekslerinstallation, hovedblandesløjfer og varmtvandsbeholder er placeret.

På hver etage afgrenes med fordelingsledning, som føres frem til de enkelte toiletkerner, tekøkkener samt øvrige tapsteder henholdsvis til radiatorer, konvektorer og gulvvarme.

 

Ventilation

Der etableres mekanisk balanceret ventilation med ventilationsaggregater for komfortventilation af kontorområder og kantine samt produktionskøkken m.v. Ventilationsaggregat for kantinen etableres med  integreret køl af hensyn til det termiske indeklima. Ventilationsaggregater er placeret i teknikhus på tag, hvorfra  hovedkanaler føres ned gennem bygningen med afgreninger på de enkelte etager. Hovedkanaler placeres i hovedskakte placeret i bygningens kerne. I kontorområder udføres ventilationen således, at der indblæses over alle arbejdspladser via en fælles hovedkanal placeret langs bygningens kerne. For at undgå krydsende kanaler udføres udsugningen som en samlet udsugning fra riste placeret i tekøkkenerne, som er i åben forbindelse med kontorområderne. Denne løsning giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med udvidelse eller reduktion af arbejdsområder idet ventilationen i hele kontorområdet udføres som VAV-ventilation, der automatisk tilpasses personantallet og varmebelastningen i området.

Der etableres parkeringsventilation i kælder med erstatningsluft via port til nedkørselsrampe og impulsventilatorer “skubber” luft frem til udsugningsventilatorer placeret modsat nedkørselsrampe.

 

Sprinkling

Bygningen sprinkles på sydlige del af nederste to etager samt parkeringskælder inklusiv centrale rum i kernen af kælder. I kælderen etableres sprinklercentral med adgang for beredskabet. Sprinklerpumper tilsluttes eget reservoir på 170 kubikmeter.

VVS- og Ventilation, Oluf Jørgensen A/S, rådgivning

El-installationer og sikring

Byggeriet strømforsynes fra egen transformerstation placeret ved nedkørselsrampe til parkeringskælder. I kælder findes bygningens hovedtavle hvorfra tavler til etagers, elevatorer og tekniske anlæg forsynes via  føringsveje og skakte.

Føringsveje og skakte udføres med overkapacitet for fremtidige udvidelser. I parkeringskælder etableres og forberedes installation for opladning af el-biler og kommunens el-cykler.

Belysningsanlæg udføres som decentral DALI lysstyring med mulighed for opkobling til bygningens CTS-anlæg således, at der fra central PC kan etableres lysscenarier ved arrangementer i offentligt
område som Borgerservice. Belysningen i Borgerservice udføres af lysdesigner tilknyttet projektet og byggeriet udføres med komplet Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) og talevarsling.
Bygningen sikres mod tyveri og indtrængen ved etablering af adgangskontrolsystem (ADK) og alarmanlæg (AIA) samt lokal overvågning via overvågningskameraer (TVO).

Rødovre Rådhus, Kernehuset, OJ Rådgivende Ingeniører, miljørådgivning, DGNB-certificering, brandrådgivning
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus