Rådgivende ingeniørfirma

Bæredygtigt byggeri

Når vi arbejder med bæredygtighed i byggeriet, har vi fokus på meget mere end CO2 og global opvarmning

Vedbæk-Park-Ccoverwidget
Introduktion

Bæredygtigt byggeri er klogt byggeri

Vi arbejder med bæredygtighed fra mange vinkler og for os er bæredygtighed meget mere end ”varm luft”.

Vi har en holistisk tilgang, hvor vi optimerer sociale, miljømæssige, økonomiske og tekniske aspekter for at opnå et fremtidssikret byggeri, der gør en positiv forskel for mennesker og miljø.

Vi arbejder bl.a. med følgende områder inden for bæredygtighed i byggeriet:

 • Helhedsorienteret design
 • Integreret designproces
 • Passive designstrategier
 • Totaløkonomiske beregninger (LCC)
 • Livscyklusanalyser og miljømæssig belastningsprofil (LCA-beregninger)
 • DGNB-screening, -præcertificering og endelig certificering
 • Svanemærket byggeri
 • Bæredygtighedsledelse og -koordinering
 • Udvikling af bæredygtige designkoncepter og løsninger
 • Strategisk og kommercielt orienteret bæredygtighedsrådgivning herunder også i forbindelse med udbud og tilbud
Uddybning

Sådan bidrager vi til et mere bæredygtigt byggeri

Vores rådgivende ingeniører tager udgangspunkt i kundens ønsker, behov og ambitionsniveau. Vi bidrager gerne til at stille klare bæredygtighedsmål for projektet og forfølger dem fra start til slut.

Vi vil typisk knytte en dedikeret bæredygtighedskonsulent til projektet for at sikre, at ambitionerne bliver ført ud i livet. Konsulenten vil holde det store overblik, således at ikke blot byggeriets opførelse tages i betragtning, men også den efterfølgende drift og vedligeholdelse og i sidste ende nedtagning eller ombygning.

Dette stiller store krav til tidlig indsats og tværfagligt samarbejde, når det kommer til arkitektoniske og ingeniørfaglige discipliner. Vores konsulenter i OJ Rådgivende Ingeniører deltager aktivt i de kreative processer for at afdække, hvilke bæredygtighedselementer og eventuelle passive designstrategier, som er relevante for det konkrete projekt. Det gælder eksempelvis sammenspillet mellem arkitektur, godt indeklima og et lavt energiforbrug.

Beslutningerne kan understøttes med forskellige beregnings- og designværktøjer, der kan pege på de mest værdiskabende løsninger – for eksempel livscyklusvurderinger og totaløkonomiske beregninger.

Økonomi

Hvad koster det at bygge bæredygtigt?

Et naturligt spørgsmål mange stiller, fordi bæredygtighed typisk forbindes med ekstra omkostninger. Men i virkeligheden er det ofte en god forretning at bygge med omtanke for miljø og mennesker.

Internationale studier viser, at de gevinster og besparelser, der opnås ved bæredygtigt byggeri i mange tilfælde er større end omkostningerne. Et nyt dansk studie udført for det daværende Green Building Council, nu Rådet for Bæredygtigt Byggeri, viser, at der ikke er sammenhæng mellem en bygnings anlægsomkostninger og dens niveau af bæredygtighed.

Dette ses især ved byggerier, hvor økonomisk bæredygtighed har været en projekteringsfaktor, f.eks. ved DGNB-certificering. Undersøgelserne fremhæver flere økonomiske gevinster ved bæredygtigt byggeri:

 

 • Lavere udgifter til energi, drift og vedligehold
 • Højere lejeindtægter og salgsværdier
 • Bedre indeklima og større robusthed giver højere produktivitet blandt medarbejdere
 • Hurtigere salg og bedre priser, især når byggeriet er certificeret

Cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri

Der er en stor sammenhæng mellem bæredygtigt byggeri og hele tankegangen omkring en bygnings cirkulære økonomi og vi har dybdegående erfaring fra flere projekter med cirkularitet i praksis.

I forhold til cirkulær økonomi kan vi bl.a. bidrage med rådgivning på følgende områder:

 • Miljøscreening og ressourcekortlægning
 • Udbud af cirkulær nedrivning
 • Miljøsanering og materialeopbevaring
 • Anvende materialer der er genbrugte eller genanvendte
 • Anvende materialer der kan genbruges eller genanvendes
 • Fleksibelt byggeri, så bygninger kan anvendes til andre formål
 • Koordinere samarbejdet på tværs af alle byggeriets aktører
Byggemodning_anlæg_Brahes-Bakke

Klimakrav til nybyggeri i Bygningsreglementet BR23

I bygningsreglementet er der fra 1. januar 2023 indført to nye bestemmelser om nybyggeriets klimapåvirkninger. De to krav indebærer flg.:

 1. Klimapåvirkninger fra nybyggeri skal dokumenteres med en klimaberegning over en periode på 50 år, en LCA-beregning. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen.
 2. Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq./m2/år for det samlede CO2-udslip fra materialer og bygningens energiforbrug.

Klimakravene betyder, at en bygherre skal dokumentere en bygnings klimapåvirkninger, før der kan opnås en ibrugtagningstilladelse af den pågældende bygning. Denne dokumentation hjælper vi vores kunder og bygherrer med at udarbejde og vores interne LCA-specialister er altid opdateret på den nyeste viden på området.

Har du spørgsmål til de nye klimakrav i BR23 eller udarbejdelse af LCA-beregninger?

Bæredygtighed-i-byggeriet_grøn-skov

DGNB-certificeret byggeri

Hos OJ Rådgivende Ingeniører arbejder vi efter retningslinjerne i den internationalt respekterede certificeringsordning DGNB, som kontrolleres af organet Rådet for Bæredygtigt Byggeri, hvor vi er PREMIUM-medlemmer. DGNB-ordningen sikrer en systematisk tilgang til et byggeprojekt, hvor forskellige bæredygtighedstiltag implementeres. Certifikatet, der følger med certificeringen, angiver byggeriets niveau af bæredygtighed; sølv-, guld- eller platin.

2020 ordningen introducerer DGNB hjerte som særlig udmærkelse for byggeri med fokus på sundhed og velvære, hvilket i høj grad læner sig op af ingeniørdisciplinerne indenfor indeklima.

Med 2023-manualen er der et nyt fokus på LCA-beregninger for at reducere bygningernes CO2-udledning ud over bygningsreglementets krav, hvilket vores LCA-specialister kan arbejde for.

Vi råder over flere DGNB-konsulenter og kan derfor yde kompetent rådgivning på alle ambitionsniveauer, hvad enten det drejer sig om en certificering eller et byggeri, som følger DGNB-principperne. Vi skræddersyer løsninger efter kundens ønsker og hjælper med at definere det optimale ambitionsniveau.

Hør mere om certificering af dit byggeri  - kontakt en af vores bæredygtighedskonsulenter.

Oluf-Jørgesen-Kbh_Text_Image

DGNB-guld certificeret kontorbyggeri med fokus på mennesker

CPH Highline er et kontorbyggeri i København, der sætter sundhed og trivsel i centrum. Byggeriet er udviklet med mennesker for øje, og fokus har derfor bl.a. været på indeklima af høj kvalitet, masser af naturligt lys og et godt udsyn over byen. Detaljer, der giver velvære, energi og trivsel gennem arbejdsdagen.

Fokus på bæredygtighed i byggeriet er overskriften for alle aspekter af dette projekt. Det blev projekteret, således at der blev brugt så få ressourcer som muligt, og så der blev taget maksimalt hensyn til håndværkere og miljøet. Materialerne til CPH Highline blev valgt ud fra et krav om ansvarlig ressourceindvinding og miljøhensyn.

På alle måder er CHP Highline et unikt projekt, der via DGNB-certificeringen er med til at dokumentere, hvordan bæredygtighedstiltag kan implementeres i byggeriet af en kontorbygning.

CPH Highline, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen A/S, kontor, erhverv

Svanemærket byggeri

Svanemærket er nordens officielle miljømærke og har stor genkendelighed og troværdighed hos den almindelige forbruger. Det kendes særligt for sine strenge krav til indholdsstoffer og kemi, hvorfor Svanemærket byggeri, udover andre bæredygtighedskrav, særligt stiller krav til valg af byggematerialer. Mærkningsordningen varetages af Miljømærkning Danmark, som udfører 3. parts kontrol af certificeringen. Det er pt. muligt at certificere nybyggeri indenfor kategorierne: boliger, daginstitutioner og uddannelser.

Svanemærkningen af et byggeri følger en bestemt kravspecifikation, som skal efterleves for at opnå det endelige miljømærke. Ved ønske om at opnå et svanemærket byggeri, tilknyttes en certificeret konsulent til det pågældende projekt, for at sikre at alle kravene bliver fulgt i projekteringen. Ved udførelsen af byggeriet, følges dette nøje at repræsentanter på byggepladsen, samt af Miljømærkning Danmark selv.

Hos OJ Rådgivende Ingeniører råder vi over konsulenter i Svanemærkning og udover at varetage processen, kan de også tilbyde strategisk rådgivning og vejlede kunden om, hvorfor netop Svanemærkning vil være det rigtige valg til et givent byggeri.

Svanemærkede boliger for hele familien_Vedbæk Park_Oluf Jørgensen AS

Mere end 75 års erfaring.

OJ Rådgivende Ingeniører har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Lotte-Krusegaard-2022

Vil du høre mere om mulighederne for at bygge bæredygtigt?

Det er ofte en god forretning at tænke grønt og bæredygtigt fra et projekts begyndelse - kontakt os gerne for at høre mere.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen